Thành công  nhờ chọn hướng đi phù hợp

Đại học không phải là con đường duy nhất để đi đến thành công mà học nghề cũng có thể giúp người học có được việc làm, thu nhập ổn định, mở lối tương lai.