Các địa phương trong tỉnh Long An tiễn tân binh lên đường nhập ngũ 2019

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2019, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.