Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới không chỉ là trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng mà còn là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.