​Ông Trần Anh Tú được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VPF

Sau khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 03/12, ông Trần Anh Tú tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VPF.